Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử và Thông tư 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương

Link: http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=59734

Link: http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=11756

 

Đăng ký Bộ Công Thương